Algemene voorwaarden verhuur en verkoop bij Gall & Gall Warmerdam

Artikel 1: Toepasselijkheid voorwaarden
1a. Deze voorwaarden gelden op alle overeenkomsten voor verhuur en verkoop van producten en diensten van Gall & Gall Warmerdam, gevestigd te Roelofarendsveen en Nieuw-Vennep.
1b. Eventueel afwijkende voorwaarden, die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn voor ons slechts bindend indien dit schriftelijk akkoord is verklaard. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te zijn. Indien Gall & Gall Warmerdam schriftelijk akkoord gaat met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven de onderhavige voorwaarden ook van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Artikel 2: Prijzen
De opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien na totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering de prijzen van hulpmaterialen, onderdelen of andere prijsbepalende factoren wijzigingen hebben ondergaan, is Gall & Gall Warmerdam gerechtigd de prijs dien overeenkomstig aan te passen. Prijsverhogingen die voortvloeien uit aanvullingen of wijzigingen van de opdracht zijn te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever gaat akkoord met de door Gall & Gall Warmerdam bepaalde prijsstelling voor zijn (verhuur)producten.

Artikel 3: Annulering
Annulering van de overeenkomst door de huurder is mogelijk tot maximaal zeven dagen voor het moment van uitvoering van de overeenkomst. Annulering dient telefonisch te geschieden of middels aangetekend schrijven. In het geval van annulering binnen de gestelde termijn is de huurder geen bedrag verschuldigd, tenzij er producten specifiek voor de betreffende overeenkomst zijn besteld.

Artikel 4: Leveringstermijn
4a. De huurder en/of koper dient zelf de gehuurde producten op te halen in de winkel en bij het geval van verhuur terug te brengen, tenzij tussen huurder en verhuurder is overeengekomen dat de verhuurder zich met het bezorgen van het gehuurde of gekochte zal belasten. De kosten voor bezorging van gehuurde of gekochte producten zijn voor rekening en het risico van de huurder.
4b. Afgesproken leveringstermijnen gelden slechts bij benadering, de leveringstermijn is vastgesteld in de veronderstelling dat er geen belemmeringen zijn voor het leveren van de producten voor de verhuurder. Overschrijding van de levertijd kan nooit aanspraak geven op een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5: Inspectie
De huurder is verplicht na levering de aan hem verhuurde producten voorafgaand aan de ingebruikneming te inspecteren. Klachten over de hoedanigheid van het gehuurde of geleverde dienen zo spoedig mogelijk nadat de gebreken zijn ontdekt te worden medegedeeld aan de verhuurder.

Artikel 6: Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden voor het afhalen of afleveren van de (verhuur)producten. In geval van achterafbetaling dient de totale overeengekomen prijs binnen 14 dagen na de factuurdatum worden overgemaakt naar Gall & Gall Warmerdam of contact in de winkel worden betaald. Kortingen moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De huurder of koper heeft geen retentierecht tegenover verhuurder of verkoper.

Artikel 7: Verplichtingen van de huurder/koper
7a. De huurder is verplicht om het gehuurde volgens eventuele aanwijzingen van personeel van Gall & Gall Warmerdam te gebruiken en de verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen. Onderhuur en beschikbaarstelling van verhuurproducten aan derden mag uitsluitend met toestemming van de verhuurder.
7b. De huurder is verplicht elke schade en gebrek van producten aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder kan niet overgegaan worden tot reparatie. Indien de schade is ontstaan door onverantwoord gebruik, is de huurder aansprakelijk voor de kosten die hieruit voortvloeien. Indien het gebrek of schade aan de gehuurde producten buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder recht op vervangende voorwerpen gedurende de resterende duur van de overeenkomst.
7c. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling of andere oorzaken die niet als normale slijtage worden beschouwd, worden de kosten daarvan in rekening van de huurder gebracht. Eventuele boetes of belastingen die uit het gebruik van verhuurproducten voortkomen zijn voor rekening van de verhuurder.

Gall & Gall Warmerdam Roelofarendsveen

Noordplein 14
2371 DA Roelofarendsveen
071 331 7651
  Bekijk openingstijden

Gall & Gall Warmerdam Nieuw-Vennep

Händelplein 27
2151 NL Nieuw-Vennep
0252 687 552
  Bekijk openingstijden